Hàn Quốc đón hơn 10 triệu du khách nước ngoài, ‘Welcome to Korea’

Kỷ nguyên 10 triệu khách du lịch
Theo thống kê của Bộ Văn hóa, thể thao và du lịch Hàn Quốc, tổng số du khách nước ngoài đến thăm Hàn Quốc trong năm 2013 là 12.175.550 người. Đặc biệt, số khách Trung Quốc thăm Hàn Quốc tiếp tục có xu hướng tăng và lần đầu tiên vượt qua số khách Nhật Bản.
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Kỷ nguyên 10 triệu du khách nước ngoài thăm Hàn Quốc
Nguồn: Đài KBS
Nguồn: Đài KBS
2013