KBS World Radio

Part1. Tìm hiểu tiếng Hàn Quốc > 6. Cách nói Khẳng định và Phủ định


6. Cách nói Khẳng định và Phủ định


Có 3 cách để diễn đạt một câu khẳng định hay phủ định.

1.
이다 / (/) 아니다

Ví dụ :
한국사람이다. (Tôi là người Hàn Quốc.) / 한국사람이 아니다. (Tôi không phải là người Hàn Quốc.)


2.
있다 / 없다

Ví dụ :
한국 친구가 있다. (Tôi có bạn người Hàn Quốc.) / 한국 친구가 없다. (Tôi không có bạn người Hàn Quốc.)


3.

Để biến một động từ nào đó thành phủ định, ta thêm
'안' vào trước động từ đó.

Ví dụ :
김치를 먹는다. (Tôi ăn Kimchi.) / 김치를먹는다. (Tôi không ăn Kimchi.)