KBS World Radio

Part3. Cuộc sống ở Hàn Quốc > Bài 26. Hẹn gặp

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 약속 [yakssok]hẹn
 • 지금 [jigeum]bây giờ
 • 몇 시예요? [Myeotssiyeyo?]mấy giờ?
 • 3시 [sesi]3 giờ
 • 30분 [samsippun]30 phút
 • 벌써 [beolsseo]đã
 • 서두르다 [seodureuda]vội, nhanh
 • [wae]tại sao
 • 왜 그러세요? [Wae geureoseyo?]Tại sao thế?
 • 만나다 [mannada]gặp
 • 본관 [bon-gwan]tòa nhà chính
 • 출발하다 [chulbalhada]xuất phát
 • 늦다 [neutta]muộn
 • 늦지 않다 [neujji anta]không muộn
 • 먼저 [meon jeo]trước
 • 내일 또 만나요.[Nae-il tto mannayo.]Hẹn gặp lại ngày mai.
 • Thời gian
 • 한 시 [hansi]1 giờ
 • 두 시 [dusi]2 giờ
 • 세 시 [sesi]3 giờ
 • 네 시 [nesi]4 giờ
 • 다섯 시 [daseossi]5 giờ
 • 여섯 시 [yeoseossi]6 giờ
 • 일곱 시 [ilgopssi]7 giờ
 • 여덟 시 [yeodeolssi]8 giờ
 • 아홉 시 [ahopssi]9 giờ
 • 열 시 [yeolssi]10 giờ
 • 열한 시 [yeolhansi]11 giờ
 • 열두 시 [yeoldusi]12 giờ
 • 한시 반 [hansi ban]1 giờ 30 phút (1 rưỡi)
 • 한시 십분 [hansi sippun]1 giờ 10 phút
 • 두시 이십분 [dusi isippun]2 giờ 20 phút
 • 세시 삼십분 [sesi samsippun]3 giờ 30 phút (3 rưỡi)
 • 네시 사십분 [nesi sasippun]4 giờ 40 phút
 • 다섯시 오십분 [daseossi osippun]5 giờ 50 phút
 • Bill :
 • 지금 몇 시예요?

  [jigeum myeotssiyeyo?]

  Bây giờ là mấy giờ?

 • Cheolsu :
 • 3시 30 분이에요.

  [Sesi samsippunieyo.]

  3 giờ 30 phút.

 • Bill :
 • 벌써 그렇게 됐어요?

  [Beolsseo geureoke dwaesseoyo?]

  Đã muộn vậy rồi ư?

 • 서둘러야겠어요.

  [Seodulleoyagesseoyo.]

  Tôi phải nhanh lên mới được.

 • Cheolsu :
 • 왜 그러세요?

  [Wae geureoseyo?]

  Tại sao thế?

 • Bill :
 • 4시에 친구와 약속이 있어요.

  [Nesi-e chin-guwa yakssogi isseoyo.]

  Tôi có hẹn với bạn vào lúc 4 giờ.

 • Cheolsu :
 • 어디서 만나기로 하셨는데요?

  [Eodiseo managiro hasyeonneundeyo?]

  Anh đã hẹn ở đâu?

 • Bill :
 • 여의도 KBS 본관 앞에서 만나기로 했어요.

  [Yeouido KBS bon-gwan apeseo managiro haesseoyo.]

  Tôi đã hẹn gặp trước tòa nhà chính của KBS tại Yeouido.

 • Cheolsu :
 • 지금 출발하면 늦지 않으실 거예요.

  [Jigeum chulbalhamyeon neujji aneusil kkeoyeyo.]

  Nếu đi ngay thì anh sẽ không bị muộn đâu.

 • Bill :
 • 먼저 가서 미안해요. 그럼 내일 또 만나요.

  [Meonjeo gaseo mianhaeyo. Geureum nae-il tto manayo.]

  Xin lỗi tôi đi trước nhé. Hẹn gặp lại ngày mai.