KBS World Radio

Part2. Đến Hàn Quốc > Bài 20. Tìm đồ vật

Từ vựng và cách diễn đạt
 • Từ vựng và cách diễn đạt
 • 물건 [mulgeon]đồ vật
 • 찾다 [chatta]tìm
 • 무엇을 도와 드릴까요? [mueoseul dowa deurilkkayo?]Tôi có thể giúp gì không?
 • 돕다 [doptta]giúp
 • 가방 [gabang]túi xách
 • 잃어버리다 [ireobeorida]mất
 • 어디(에)서 [eodi(e)seo]ở đâu
 • 두고 내리다 [dugo naerida]để quên (để và xuống xe)
 • 혹시 [hoksi]liệu
 • 택시 번호 [taeksi beonho]biển số xe taxi
 • 기억하다 [gieokhada]nhớ
 • 모르겠는데요 [moreugenneundeyo](tôi) không biết
 • 속에 [soge]bên trong
 • 들어있다 [deureo-itta]đựng, có
 • 카메라 [kamera]máy ảnh
 • 여권 [yeokkwon]hộ chiếu
 • 연락처 [yeollakcheo]địa chỉ liên lạc
 • 연락처를 남기다 [yeollakcheoreul namgida]để lại địa chỉ liên lạc
 • [got]sớm, sắp
 • 알려주다(알려드리다) [allyeojuda(allyeodeurida)]cho ai biết
 • Hướng dẫn viên :
 • 무엇을 도와 드릴까요?

  [Mueoseul dowa deurilkkayo?]

  Tôi có thể giúp gì ông không?

 • Bill :
 • 가방을 잃어 버렸어요.

  [Gabang-eul ireo beoryeosseoyo.]

  Tôi bị mất túi xách.

 • Hướng dẫn viên :
 • 어디서 잃어 버렸어요?

  [Eodiseo ireo beoryeosseoyo?]

  Ông mất ở đâu ạ?

 • Bill :
 • 택시에 두고 내렸어요.

  [Taeksi-e dugo naeryeosseoyo.]

  Tôi để quên trên xe taxi.

 • Hướng dẫn viên :
 • 혹시, 택시 번호를 기억하세요?

  [Hoksi, taeksi beonhoreul gieokhaseyo?]

  Ông có nhớ biển số xe không?

 • Bill :
 • 아니오, 모르겠는데요.

  [Anio, moreugenneundeyo.]

  Không, tôi không nhớ.

 • Hướng dẫn viên :
 • 속에 뭐가 들어 있었어요?

  [Soge mwoga deureo isseosseoyo?]

  Trong túi của ông có những gì?

 • Bill :
 • 카메라와 여권이 들어 있었어요.

  [Kamerawa yeokkwoni deureo isseosseoyo.]

  Có máy ảnh và hộ chiếu.

 • Hướng dẫn viên :
 • 연락처를 남겨 주세요.

  [Yeollakcheo-reul namgyeo juseyo.]

  Xin ông hãy để lại địa chỉ liên lạc.

 • 찾는 대로 곧 알려 드릴게요.

  [Channeun daero got allyeo deurilkkeyo.]

  Chúng tôi sẽ liên lạc ngay khi tìm thấy.