Quần thể di tích lịch sử
vương triều Baekje

Năm được chỉ định: Năm 2015

Cùng với Goguryeo và Silla, Baekje là triều đại kéo dài 700 năm (từ năm 18 trước Công Nguyên đến thế kỷ VII), là một trong ba vương quốc cùng tồn tại trên bán đảo Hàn Quốc. Các tường thành và lăng tẩm thời triều đại Baekje được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới nằm rải rác ở tám địa điểm trên vùng Gongju, Buyeo (tỉnh Nam Chungcheong) và Iksan (tỉnh Bắc Jeolla).

Khu di tích lịch sử vương triều Baekje phản ánh trình độ phát triển văn hóa vượt bậc của vương quốc Baekje, đồng thời chứa đựng nhiều chứng tích ghi nhận quá trình giao lưu văn hóa, chính trị, xã hội giữa các vương quốc Đông Á cổ đại.

Quần thể di tích lịch sử vương triều Baekje trở thành di sản văn hóa thế giới

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Quần thể di tích lịch sử vương triều Baekje

Nguồn: KBS

Nguồn: KBS

Close