Di tích mộ đá ở huyện Gochang,
Hwasun và Ganghwa

Năm được chỉ định: Năm 2000

Mộ đá ở Hàn Quốc được xếp bởi những phiến đá lớn chồng lên nhau, là một trong những kiểu mộ đá phổ biến của thời kỳ tiền sử và được phân bố tại ba khu vực là huyện Gochang (tỉnh Bắc Jeolla), huyện Hwasun (tỉnh Nam Jeolla) và huyện Ganghwa (thành phố Incheon). Trên thế giới, rất khó tìm thấy những khu vực tập trung dày đặc các ngôi mộ đá có kết cấu chắc chắn và kiểu dáng phong phú như cụm di tích mộ đá ở Hàn Quốc. Đây là một trong những di sản quan trọng, có ý nghĩa đối với công tác nghiên cứu cấu trúc xã hội thời đại đồ đồng và quá trình giao lưu văn hóa của con người thời tiền sử khu vực Đông Bắc Á.

Nguồn: Cục Di sản văn hóa quốc gia Hàn Quốc

Mộ đá Gochang

Nguồn: KBS

Close